VTR การเตรียมความพร้อมการจัดการสอบเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มิถุนายน 5, 2020 ictcenter 0

การเตรียมความพร้อมการจัดการสอบเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แบบสำรวจความพร้อมการจัดระบบการเรียนทางไกลหรือออนไลน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2563

พฤษภาคม 10, 2020 A.Tharit 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี แจ้งนักรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดระบบการเรียนทางไกลหรือออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรี [อ่านต่อ]

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

มิถุนายน 12, 2019 budget 0

ช่องทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 นำแบบฟอร์มเงินค่าบำรุงการศึกษา (Pay-in) ไปชำระที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคากรุงไทย ทุกสาขา ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น “กรุงไทย Next” เลือกหัวข้อ จ่ายเงิน>หมวดหมู่>ใส่รหัส CODE : 8533>ใส่ [อ่านต่อ]

การประชุมผู้ปกครองระดับชั้น (Classroom meeting) และห้องเรียนนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

มิถุนายน 9, 2019 A.Tharit 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดประชุมผู้ปกครองระดับชั้น (Classroom meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และห้องเรียนนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูที่ปรึกษาห้องเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน และเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง [อ่านต่อ]

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2019

พฤษภาคม 30, 2019 A.Tharit 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2019 หน้าเสาธง โดยมีนายสมยศ กระจางแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเป็นประธานให้โอวาท รณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลจากบุหรี่ ต่อด้วยการแสดง Cover Dance จากชมรม To Be Number One และคณะผู้บริหาร ครู สภา [อ่านต่อ]

กำหนดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (Classroom meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พฤษภาคม 30, 2019 A.Tharit 0

กำหนดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (Classroom meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนเกี่ยวกับกำรสมัครเป็นสมาชิกกิจกรรมชุมนุม กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

พฤษภาคม 13, 2019 A.Tharit 0

เกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนเกี่ยวกับกำรสมัครเป็นสมาชิกกิจกรรมชุมนุม กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี นักเรียนทุกคนต้องสมัครเป็นสมาชิกกิจกรรมชุมนุมเพียง 1 ชุมนุมเท่านั้น และต้องเป็นสมาชิกตลอดปีการศึกษา นักเรียนควรศ [อ่านต่อ]

กำหนดการนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 แก้ 0 วิชาหน้าที่พลเมือง

มีนาคม 12, 2019 studentaffairs 0

นักเรียน ม.6 แก้ 0 วิชาหน้าที่พลเมือง วันที่ 12-13 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. (นักเรียนต้องมาทั้ง 2 วัน) 2. นักเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 แก้ 0 วิชาหน้าที่พลเมือง วันที่ 14-15 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. (นักเรียนต้องมาทั้ง 2 วัน) ***นักเรียน [อ่านต่อ]

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT ยุค ๔.๐

มกราคม 12, 2019 A.Tharit 0

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT ยุค ๔.๐ นักเรียนโครงการ MSET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ วันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2582716761753581&type=1&l=ffd35 [อ่านต่อ]