การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ประจําปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เทคนิคการทำวิจัย 5 บท

เทคนิคการทำวิจัย 5 บท กิจกรรม 𝑼𝒃𝒊𝒒𝒖𝒊𝒕𝒐𝒖𝒔 𝑼-𝑳𝒆𝒂𝒓𝒏 𝑾𝒆 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆 𝒃𝒚 𝑻𝒉𝒂𝒎𝒎𝒂𝒔𝒂𝒕 𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒚 𝑳𝒊𝒃𝒓𝒂𝒓𝒚 #หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยที่น่าสนใจ / รศ.ดร.ศากุน บุญอิต
2.) เทคนิคการวิจัยการสัมภาษณ์ In depth interview / รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
3.) เทคนิคการวิจัยแบบ Logistic Regression Analysis / ผศ.ดร.มณฑิรา ดวงสาพล
4.) เทคนิคด้านการทบทวนวรรณกรรม Literature review / ผศ.ดร.ทรงชัย ทองปาน
5.) เทคนิคด้านการวิจัยเชิงเอกสาร Documentary research / ผศ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
6.) เทคนิคการเลือกหัวข้อการวิจัยและการเขียนบทนำ / อ.ดร.เกวลิน อินทนนท์
ขอขอบคุณข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CMMU Library

รวมเว็บไซต์ งานวิจัย วิทยานิพนธ์

2.) ฐานข้อมูลในการทำวิจัย สามารถค้นหาได้แบบง่ายๆ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ วารสารวิชาการ เอกสารการประชุมสัมนา ร่างบทความจากมหาวิทยาลัยต่างๆ สิทธิบัตร รวมถึงมีวรรณกรรมทางวิชาการ
3.) BASE academic search engine สืบค้นฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษาทั่วโลก แบบ open access
5.) DOAJ (Directory of Open Access Journals)
6.) งานวิจัยจาก สกสว. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ฟรี!!!
7.) SSRN´s eLibrary provides 851,438 research papers from 432,157 researchers across 30 disciplines.
8.) ฐานข้อมูลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ – มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
9.) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ & วิทยาเขตพะเยา
10.) คลังวิทยานิพนธ์ มจร.
11.) ฐานข้อมูลวิจัย เพื่อการศึกษาค้นคว้า สำหรับบุคคลทั่วไป นักศึกษา
12.) 𝐓𝐡𝐚𝐢 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐬 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 (𝐓𝐡𝐚𝐢𝐣𝐨) รวมวารสารบทความวิชาการในประเทศไทยทุกสาขาวิชา
13.) Chulalongkorn Journal online (CUJO) เป็นหนึ่งในโครงการของ CU-Online Access Information ภายใต้นโยบายการดาเนินงานของสํานักงานวิทยทรัพยากร ที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อจะรวบรวมและเผยแพร่บทความวารสารที่ได้มีการตีพิมพ์ลงในวารสารที่จัดทําขึ้นโดยคณะ/วิทยาลัยสถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าทางวิชาการ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยแก่ประชาคมจุฬาฯ และบุคคลภายนอก โดยให้บริการเผยแพร่บทความวารสารที่สามารถเข้าถึงได้เป็น Open Access
15.) OhioLINK: Electronic Theses & Dissertations Center https://library.cm.mahidol.ac.th/…/98-ohiolink…
ขอขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยมหิดล
CMMU Library

สถิติสำหรับการวิจัยของครู ตอนที่ 3 (โดย ผศ.ดร. มนตรี วงษ์สะพาน) เรื่อง t-test Dependent Samples

https://youtu.be/YbrF0aNATs8

การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”

https://sym16.onec.go.th/

สถิติสำหรับการวิจัยของครู ตอนที่ 2 (โดย ผศ.ดร. มนตรี วงษ์สะพาน)

https://www.youtube.com/watch?v=i-J2jNC30Zo

 

สถิติสำหรับการวิจัยของครู ตอนที่ 2

สถิติสำหรับการวิจัยของครู ตอนที่ 1 ( โดย ผศ.ดร. มนตรี วงษ์สะพาน)

https://www.youtube.com/watch?v=yWCgKsR99Nw

สถิติสำหรับการวิจัยของครู ตอนที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญทุกท่านเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
วันที่ 21 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลา 9.00-12.00 น.
===> ฟรี !!!

ประชาสัมพันธ์การอบรม

ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร❓ ให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์🔬
📢โอกาสดีๆ ฟรีๆ ที่ครูวิทย์ยุคนี้ไม่ควรพลาด!!!

🌟สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
📢ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและครูวิทยาศาสตร์ทุกสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 📲 ในหัวข้อ “ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์” 🚩ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.