แบบสำรวจความพร้อมการจัดระบบการเรียนทางไกลหรือออนไลน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

แจ้งนักรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดระบบการเรียนทางไกลหรือออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2563

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

https://forms.gle/TkSstcXy2EkoT6UT6