Timeline เตรียมการจัดการเรียนการสอน จากผลกระทบการแพร่ระบาด Covid – 19 ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

พฤษภาคม 10, 2020 A.Tharit 0

Timeline เตรียมการจัดการเรียนการสอน จากผลกระทบการแพร่ระบาด Covid – 19 ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

แบบสำรวจความพร้อมการจัดระบบการเรียนทางไกลหรือออนไลน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2563

พฤษภาคม 10, 2020 A.Tharit 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี แจ้งนักรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดระบบการเรียนทางไกลหรือออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรี [อ่านต่อ]

การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

กรกฎาคม 6, 2019 A.Tharit 0

การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี   รายการแข่งขัน 1.  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม/โรงเรียน ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุ [อ่านต่อ]

การประชุมผู้ปกครองระดับชั้น (Classroom meeting) และห้องเรียนนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

มิถุนายน 9, 2019 A.Tharit 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดประชุมผู้ปกครองระดับชั้น (Classroom meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และห้องเรียนนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูที่ปรึกษาห้องเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน และเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง [อ่านต่อ]

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2019

พฤษภาคม 30, 2019 A.Tharit 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2019 หน้าเสาธง โดยมีนายสมยศ กระจางแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเป็นประธานให้โอวาท รณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลจากบุหรี่ ต่อด้วยการแสดง Cover Dance จากชมรม To Be Number One และคณะผู้บริหาร ครู สภา [อ่านต่อ]

กำหนดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (Classroom meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พฤษภาคม 30, 2019 A.Tharit 0

กำหนดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (Classroom meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 E) หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สมดุลเคมี รายวิชา เคมี รหัสวิชา ว 30222 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้

พฤษภาคม 29, 2019 A.Tharit 0

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 E) หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สมดุลเคมี รายวิชา เคมี รหัสวิชา ว 30222 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ โดยนายจิรัฎฐ์ เนียนเถ้อ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชา [อ่านต่อ]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พฤษภาคม 29, 2019 A.Tharit 0

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1 การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว โดยนายจิรัฎฐ์ เนียนเถ้อ ตำแหน่ง ค [อ่านต่อ]

เกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนเกี่ยวกับกำรสมัครเป็นสมาชิกกิจกรรมชุมนุม กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

พฤษภาคม 13, 2019 A.Tharit 0

เกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนเกี่ยวกับกำรสมัครเป็นสมาชิกกิจกรรมชุมนุม กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี นักเรียนทุกคนต้องสมัครเป็นสมาชิกกิจกรรมชุมนุมเพียง 1 ชุมนุมเท่านั้น และต้องเป็นสมาชิกตลอดปีการศึกษา นักเรียนควรศ [อ่านต่อ]