สถานที่เรียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563

สถานที่เรียนกิจกรรมชุมนุม  ปีการศึกษา 2563

สถานที่เรียนกิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563


สถานที่เรียนกิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ : นักเรียนที่ยังไม่ได้เลือกกิจกรรมชุมนุมทางออนไลน์ ให้ นักเรียนมาติดต่อที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในคาบกิจกรรมชุมนุม สำหรับเลขที่คู่ให้มาเลือกในวันที่นักเรียนมาโรงเรียน