หมายเลขโทรศัพท์-อีเมล

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 88 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร:  077-287512 , 077-272300 , Fax : 077-284985 , e-mail : surat@st.ac.th  

หมายเลขติดต่อภายใน
อาคาร สถานที่ หมายเลข
1 งานประชาสัมพันธ์ 101
3 สำนักงานผู้อำนวยการ 301
สำนักงานบริการงานทั่วไป
งานบุคลากร 304
งานสารบรรณ (บริหารทั่วไป) 312
สำนักงานวิชาการ 306
งานทะเบียนนักเรียน 315
งานวัดผล 307
4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 405
5 สำนักงานโครงการ EP 501
6 สำนักงานบริหารงานงบประมาณ 601
งานการเงิน / บัญชี 608
งานพัสดุและทรัพย์สิน 600
งานพัฒนาสื่อฯนวัตกรรม (โสต) 603
อื่นๆ เรือนพยาบาล 905

 

เบอร์ติดต่อประจำสำนักงาน
กลุ่มงาน เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานผู้อำนวยการ 077-203-355
กลุ่มบริหารวิชาการ 086-476-3592
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 086-476-3593
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 086-476-3596
กลุ่มงานบริหารบุคคล 086-476-9009
งานอาคารสถานที่ 086-476-3594
ศูนย์ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 086-476-3597
ระดับชั้น ม.1 086-476-9191
ระดับชั้น ม.2 086-476-9292
ระดับชั้น ม.3 086-476-9393
ระดับชั้น ม.4 086-476-9494
ระดับชั้น ม.5 086-476-9595
ระดับชั้น ม.6 086-476-9696