VTR การเตรียมความพร้อมการจัดการสอบเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การเตรียมความพร้อมการจัดการสอบเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)