Apr 10

ประกาศนักเรียนม.3 เดิม เพิ่มเติมครั้งที่ 3

ประกาศเพิ่มเติมนักเรียนม.3เดิม

Apr 07

ประกาศรับสมัครนักเรียน EP เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร EP เพิ่มเติม

Apr 07

ประกาศนักเรียนม.3เดิมเพิ่มเติมครั้งที่ 2

หน้าประกาศ

บัญชีรายชื่อ

Apr 03

ประกาศนักเรียนผู้สอบแข่งขันได้โครงการภาคภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมครั้งที่ 3

ประกาศนักเรียนผู้สอบแข่งขันได้โครงการภาคภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมครั้งที่ 3

Apr 01

ประกาศผลการสอบ ม.1 – ม.4 นักเรียนทั่วไป

ประกาศนักเรียน ม.1 (ในเขตพื้น + ทั่วไป =240 คน)

ประกาศนักเรียน ม.4  (วิทย์คณิต + ศิลป์คำนวณ + ศิลป์ภาษา = 56 คน)

ประกาศนักเรียน ม.1 เงื่อนไขพิเศษ 19 คน

ประกาศเงื่อนไขพิเศษ ม.4 จำนวน 35 คน

Mar 31

การจัดซื้อ หนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

card_logo9999999การจัดซื้อ หนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยวิธีพิเศษ

คลิกรายละเอียด >>> ประกาศหนังสือ

Mar 26

สถิติการสมัครนักเรียนประเภทในเขตบริการและทั่วไป ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558

สถิติการสมัครนักเรียนประเภทในเขตบริการและทั่วไป ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 

สถิติการสมัครประเภทในเขตบริการและทั่วไป ชั้น ม.1 

ประเภท
จำนวนรับ
20-มี.ค.-58
21-มี.ค.-58
22-มี.ค.-58
23-มี.ค.-58
24-มี.ค.-58
รวม
ในเขตบริการ
120 147 80 50 46 30 353
ทั่วไป
120 99 90 55 27 20 291
ความสามารถพิเศษ
กรีฑา 4 8 2 - - - 10
ดนครี/นาฎศิลป์ 4 4 1 - - - 5
รวม
248 258 173 105 73 50 659

สถิติการสมัครประเภททั่วไป ชั้น ม.4 เฉพาะอันดับหนึ่ง

ประเภท
จำนวนรับ
20-มี.ค.-58
21-มี.ค.-58
22-มี.ค.-58
23-มี.ค.-58
24-มี.ค.-58
รวม
วิทย์ – คณิต
30 66 40 25 22 16 169
ศิลป์ – คำนวณ
10 21 5 6 5 2 39
ศิลป์ – ภาษา
16 27 26 6 6 11 76
ม.3 ร.ร. เดิม
224 - - - - 224 224
รวม
280 114 71 37 33 253 508

 

 

Mar 26

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการ EET เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 2
โครงการ EP เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 2


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการ พสวท.เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 2
โครงการ EET เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 2
โครงการ Gifted เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 2
นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 1

Mar 25

สอบราคาจ้างจัดทำซุ้มการะเวกหลังอาคาร ๓ และอาคาร ๔ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

card_logo9999999คลิกรายละเอียด >>> ประกาศสอบราคาจ้างทำซุ้ม

Mar 24

ประกาศผลนักเรียนความสามารถพิเศษ

ประกาศผลนักเรียนความสามารถพิเศษม.1 ปีการศึกษา 2558

Page 1 of 2312345...1020...Last »