Monday, November 29, 2021

ประกาศงานทะเบียน :
เนื่องด้วย ห้องวิชาการมีผู้สัมผัสโรคที่มีความเสี่ยงสูง ส่งผลให้ ครูและบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 6 - 11 กันยายน 2564 ต้องกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ งานทะเบียนนักเรียนจึงของดการออกเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ วันที่ 13 -17 กันยายน 2564
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หมายเหตุ : ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 077-287512 , 077-272300


บริการยื่นขอหลักฐานทางการศึกษารูปแบบ Online
งานทะเบียนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพิ่มช่องทางการขอเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบ Online  สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2564
>>คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล
>>คลิกที่นี่เพื่อดูสถานะของเอกสาร
>>คลิกที่นี่เพื่อดูสถานะของเอกสารที่ยื่นคำขอก่อนวันที่ 22 ตุลาคม 2564


แนวปฏิบัติการขอเอกสารหลักฐานงานทะเบียน
1.นักเรียนหรือผู้ปกครองเป็นผู้ยื่นคำร้องขอตามแบบคำร้องขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน (สธ.ทบ.106) ที่งานทะเบียนนักเรียน โดยยื่นคำร้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
2.สิ่งที่ต้องใช้ประกอบการขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน
   >>รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว เป็นรูปสี
   >>ถ้าเป็นนักเรียนปัจจุบัน ใช้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ..รายละเอียดเพิ่มเติม..


เอกสารดาวน์โหลดงานทะเบียน
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
>>รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>>รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
>>รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ..รายละเอียดเพิ่มเติม..


สถิตินักเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ข้อมูล ณ วันที่  9  สิงหาคม 2564 ..รายละเอียดเพิ่มเติม..
ขอบข่ายงานทะเบียน
ขอบข่ายงานและหน้าที่ของงานทะเบียน / GPA
1.ศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียนตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามรายละเอียดต่อไป
2.จัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน
3.จัดทำทะเบียนนักเรียนทั้งรูปแบบบันทึกเป็นเอกสารและบันทึกลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ..รายละเอียดเพิ่มเติม..