Monday, April 15, 2024

กำหนดรับเอกสารการจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
วัน เวลา รับเอกสาร
>>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับเอกสารวันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 8.30 - 11.00 น.
>>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับเอกสารวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 8.30 - 11.00 น.
หมายเหตุ
>>นักเรียนรับเอกสารจากครูที่ปรึกษา (หากไม่ได้มารับในช่วงเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่องานทะเบียน อาคาร 3)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานทะเบียนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของงานทะเบียนนักเรียน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความเหมาะสมต่อไปนี้
>>คลิกเพื่อทำแบบประเมินความพึงพอใจบริการยื่นขอหลักฐานทางการศึกษารูปแบบ Online
งานทะเบียนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพิ่มช่องทางการขอเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบ Online  สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2566
>>คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล
>>คลิกที่นี่เพื่อดูสถานะของเอกสารแนวปฏิบัติการขอเอกสารหลักฐานงานทะเบียน
1.นักเรียนหรือผู้ปกครองเป็นผู้ยื่นคำร้องขอตามแบบคำร้องขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน (สธ.ทบ.106) ที่งานทะเบียนนักเรียน โดยยื่นคำร้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
2.สิ่งที่ต้องใช้ประกอบการขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน
   >>รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว เป็นรูปสี
   >>ถ้าเป็นนักเรียนปัจจุบัน ใช้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ..รายละเอียดเพิ่มเติม..


เอกสารดาวน์โหลดงานทะเบียน
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
>>รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>>รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
>>รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ..รายละเอียดเพิ่มเติม..สถิตินักเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ข้อมูล ณ วันที่  9  สิงหาคม 2564 ..รายละเอียดเพิ่มเติม..
ขอบข่ายงานทะเบียน
ขอบข่ายงานและหน้าที่ของงานทะเบียน / GPA
1.ศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียนตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามรายละเอียดต่อไป
2.จัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน
3.จัดทำทะเบียนนักเรียนทั้งรูปแบบบันทึกเป็นเอกสารและบันทึกลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ..รายละเอียดเพิ่มเติม..