ผู้บริหารโรงเรียน

นายเกรียงไกร แก้วมีศรี
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
E-mail : Kriangkrai1362@gmail.com
เบอร์โทร: 0851250981

นางฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตร
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
E-mail :
เบอร์โทร: 095-269-9597
นายอณาวิช ทิพย์รักษา
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
E-mail : sarut.ram4224@gmail.com
เบอร์โทร: 0635495623
นางดวงสมร คำเงิน
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
E-mail :
เบอร์โทร:
นางจิตรอนงค์ คงแก้ว
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
E-mail : jitanong1@hotmail.com
เบอร์โทร: 0864705439