ผู้บริหารโรงเรียน


นายเกรียงไกร แก้วมีศรี
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
E-mail : Kriangkrai1362@gmail.com
เบอร์โทร: 0851250981

นายชัยณรงค์ แดงหวาน
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
E-mail : Chainarong@st.ac.th
เบอร์โทร: 0649294545
นางสาววีนา ไหมคง
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
E-mail : veena.m.2506@gmail.com
เบอร์โทร: 0899741125
นายอนาวิช ทิพย์รักษา
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
E-mail : sarut.ram4224@gmail.com
เบอร์โทร: 0635495623
นางจิตรอนงค์ คงแก้ว
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
E-mail : jitanong1@hotmail.com
เบอร์โทร: 0864705439