111 Year Suratthani School Family Fun Run

มกราคม 21, 2019 webadmin 0

สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม “111 Year Suratthani School Family Fun Run” ในวันที่ 20 มกราคม 2562 ชมภาพกิจกรรม มุมสูง

ค่ายดาราศาสตร์

โครงการอบรม ค่ายดาราศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา (พสวท.สมทบ) โดยคุณเจษฎษ กีรติภารัตน์ นักวิชาการสารสนเทศดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) วันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ [อ่านต่อ]

การสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สพป./สพม.)

๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ การสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สพป./สพม.) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานพีัฒนานวัมกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. สนามสอบ : โรงเรียนสุราษฎร์ธานี https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2584 [อ่านต่อ]

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT ยุค ๔.๐

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT ยุค ๔.๐ นักเรียนโครงการ MSET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ วันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2582716761753581&type=1&l=ffd35 [อ่านต่อ]

กิจกรรมการเรียนสะเต็มศึกษากับ STEMduino

กิจกรรมการเรียนสะเต็มศึกษากับ STEMduino ค่ายฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมด้วย Arduino ตามหลักการของ STEM Education โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด https:// [อ่านต่อ]

เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย GAT ภาษาไทย

๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย GAT ภาษาไทย โดย อาจารย์ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2579073298784594&type=1&l=3b1a877dcf