กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT ยุค ๔.๐

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT ยุค ๔.๐
นักเรียนโครงการ MSET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
วันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2582716761753581&type=1&l=ffd350f15c