กิจกรรมการเรียนสะเต็มศึกษากับ STEMduino

กิจกรรมการเรียนสะเต็มศึกษากับ STEMduino
ค่ายฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมด้วย Arduino ตามหลักการของ STEM Education
โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2011259408942844&type=1&l=55a332a024

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2011259408942844&type=1&l=55a332a024