No Image

ผลการแข่งขันทักษะคอมพิเตอร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กันยายน 6, 2013 register 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายงานผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ (1)  การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2556 รายการแข่งขัน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการแข่งขันไ [อ่านต่อ]

No Image

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กันยายน 5, 2013 ictcenter 0

ในวันที่ 4 กันยายน 2556 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้น ณ ห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ซึ่งในวันงาน ได้รับเกียรติ์จาก รองผู้อำนวยการชาญณรงค์ ผดุงชอบ มาเป็นประธานในการเปิดงานอีกทั้งภายในงานยังมีการตั้งบูทผลงานนักเรียนจากกิจกรรมชุ [อ่านต่อ]

No Image

เชิญร่วมงาน “สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556”

กันยายน 2, 2013 library 0

เชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556 4  กันยายน  2556 มีกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. ฐานศิลป์สร้างสรรค์                                          2. ฐานคัดลายมือภาษาจีน 3. ฐานหนังสือรางวัลซีไรท์                                  4. ฐาน [อ่านต่อ]

No Image

หัวข้อสุนทรพจน์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

สิงหาคม 29, 2013 yingpu 0

ในวันที่  6  กันยายน  2556  โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์การประกวดแข่งขันการกล่าว สุนทรพจน์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา    ซึ่งมีหัวข้อสุนทรพจน์ในการประกวดดังนี้ หัวข้อสุนทรพจ [อ่านต่อ]

No Image

ตรวจสุขภาพโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

สิงหาคม 14, 2013 epsurat 0

งานอนามัยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบริกาตรวจสุขภาพเพื่อทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพนักเรียนทุกห้องทุกคน ตั้งแต่วันที่7-9 สิงหาคม และ 13-14 สิงหาคมฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  โดยบริษัท โมบายแล๊ป ฟรี คะ  

No Image

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนำนักเรียนศึกษาดูงานศาลสร้างแรงจูงใจ

สิงหาคม 13, 2013 yingpu 0

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนโครงการศิลป์ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างแรงจูงในการเรียน    

No Image

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมุงกุฎระดับประเทศ

สิงหาคม 13, 2013 yingpu 0

เมื่อวันที่  28  ก.ค.  2556  นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ปี 2556 : เรียนรู้สู่อาเซียนชิงทุนการศึกษาสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  ระดับมัธยมศึกษ [อ่านต่อ]

No Image

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน

สิงหาคม 9, 2013 budget 0

สหวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี 1  กำหนดเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สำหรับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และ กิจกรรมห้องสมุด 3D / ห้องสมุดมีชีวิต  สำหรับโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อใช้เป็นแนวทางเตรียมรับการประเมินฯ [อ่านต่อ]

No Image

รายงานการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ประเภททีม (TMB-Thailand Math Battle)

สิงหาคม 9, 2013 kruaomam 0

  คุณครูเพ็ญวรรณ  สมใจ และคุณครูเกศรารัตน์ ไม้ทองงาม ได้พานักเรียนจำนวน 12 คน เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ประเภททีม (TMB-Thailand Math Battle) ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดย สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประเทศไทย ในวัน [อ่านต่อ]