No Image

ประกาศรับสมัครตำแหน่งงาน

เมษายน 16, 2014 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายละเอียด ประกาศรับสมัครสำนักงาน

No Image

คนเก่ง ส.ธ. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

เมษายน 9, 2014 webadmin 0

คนเก่งคณิตศาสตร์ นายชวกร พานิช ได้ที่ 1 ของประเทศ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2556 คนเก่งวิทยาศาสตร์ เด็กหญิงขวัญชนก ลี้ยุทธานนท์ ได้ที่ 1 ของประเทศ คะแนนเต็ม 100 คะแนน [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทนักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 2

มีนาคม 28, 2014 วิชาการ 0

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) โครงการ EET  โครงการ EP นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษา โครงการศิลป์-ภาษา

No Image

ประกาศ กำหนดการรับ ปพ.๑ และประกาศนียบัตร

มีนาคม 27, 2014 register 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศกำหนดการรับ ปพ.๑ และประกาศนียบัตร   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รับ ปพ. ๑ และ ประกาศนียบัตร ในวันจันทร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เลื่อนการรับ ปพ. ๑และ ประกาศนียบัตร [อ่านต่อ]