ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้

1.กลุ่มโครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น ดูผลการสอบได้ที่นี่

ขอให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่ 1-138 ดำเนินการรายงานตัวเพื่อเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ในวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลงทะเบียนเเละรายงานตัวเวลา 08.30-09.30น.  ณ อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง

2. กลุ่มโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English Program : EP) ดูผลการสอบได้ที่นี่

ขอให้สอบได้ในลำดับที่ 1-30 ดำเนินการรายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลงทะเบียนเเละรายงานตัวเวลา 8.30-16.00น. ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ (T0 Be No.1)

หลังจากการรายงานตัวเสร็จสิ้น (โรงเรียนจะออกใบนำฝากให้) จะต้องดำเนินการมอบตัวโดยการชำระเงินภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์ประกาศผลการสอบ