ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563

คณะกรรมการเปิดซองสรรผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีฯ เรียบร้อยแล้ว >>Download>>ประกาศผลการสรรหาฯ