บรรยากาศการสอบเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

บรรยากาศการสอบเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 6 และ 7 มิถุยายน 2563

ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี