เกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนเกี่ยวกับกำรสมัครเป็นสมาชิกกิจกรรมชุมนุม กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนเกี่ยวกับกำรสมัครเป็นสมาชิกกิจกรรมชุมนุม
กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

  1. นักเรียนทุกคนต้องสมัครเป็นสมาชิกกิจกรรมชุมนุมเพียง 1 ชุมนุมเท่านั้น และต้องเป็นสมาชิกตลอดปีการศึกษา
  2. นักเรียนควรศึกษารายชื่อชุมนุมและรายละเอียดต่างๆ ของแต่ละชุมนุม อาทิเช่น จุดประสงค์ของชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียนอย่างถ่องแท้ เพื่อเป็นแนวทางในการสมัครได้ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพ
  3. กำหนดวันรับสมัครสมาชิกกิจกรรมชุมนุม คือ ในวันพุธที่ 15 พ.ค. 2562 ในคาบที่ 7 เวลา 13.30-14.20 น. ขั้นตอนสำคัญคือ นักเรียนต้องรู้จักโซนและจุดการรับสมัครชุมนุมจากเอกสารที่แจกให้ทุกห้องเรียน หรือศึกษาจากหน้าเว็ปไซต์ของโรงเรียน หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ทุกอาคารเรียน ไว้ให้ถูกต้องแม่นยำก่อนถึงวันรับสมัครจริง และไปถึงจุดรับสมัครอย่างรวดเร็วเมื่อพบครูที่ปรึกษาชุมนุมแล้ว นักเรียนต้องลงชื่อในใบรายชื่อการรับสมัครและรับแบบฟอร์มเอกสารการรับสมัครชุมนุมมาอีก 1 ใบ เพื่อเขียนกรอกข้อมูลของตัวเองให้เรียบร้อย ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วยื่นส่งไว้ที่ครูที่ปรึกษาชุมนุมที่นักเรียนสมัคร ณ จุดรับสมัครนั้นๆ เป็นอันเสร็จสิ้น
  4. หากนักเรียนคนใดหลีกเลี่ยง และไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกิจกรรมชุมนุมตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนดไว้ จะถือว่านักเรียนไม่ผ่านผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม และมีผลกำรประเมินเป็น “มผ”และอาจส่งผลให้
    นักเรียนไม่จบหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐาน
  5. กรณีที่นักเรียนสมัครเรียนชุมนุมไปแล้วและมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชุมนุมหรือย้ายชุมนุม นักเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ห้องพัฒนาผู้เรียน โดยแจ้งคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาผู้เรียนเพื่อขอรับเอกสารในการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเท่านั้น (22 พ.ค.- 5 มิ.ย. 2562) หากพ้นเวลาที่กำหนดไปแล้วจะไม่อนุญาตให้นักเรียนเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมใหม่โดยเด็ดขาด ยกเว้นมีเหตุจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

หมายเหตุ : หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามรายชื่อคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังต่อไปนี้
** ครูโสภา อุดมพิทยาคม : หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน **
– ระดับชั้น ม.1 : ครูปริญดา มาเอียด
– ระดับชั้น ม.2 : ครูศศิประภา หงษ์เกิด
– ระดับชั้น ม.3 : ครูรมิตา บุญสิน
– ระดับชั้น ม.4 : ครูรุ่งทิวา ปันถะ
– ระดับชั้น ม.5 : ครูสุดารัตน์ พุทธกูล
– ระดับชั้น ม.6 : ครูสิริญญา ศรัทธาสุข

Download File