No Image

การเรียนเตรียมความพร้อมโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557

เมษายน 29, 2014 epsurat 0

ทางโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมการเรียนเตรียมความพร้อมโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ขึ้นในวันที่ 2, 6, 7, 8, 12  พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ อาคาร 5 อาคารวรรณทัศน์ (หน้า [อ่านต่อ]

No Image

คนเก่ง ส.ธ. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

เมษายน 9, 2014 webadmin 0

คนเก่งคณิตศาสตร์ นายชวกร พานิช ได้ที่ 1 ของประเทศ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2556 คนเก่งวิทยาศาสตร์ เด็กหญิงขวัญชนก ลี้ยุทธานนท์ ได้ที่ 1 ของประเทศ คะแนนเต็ม 100 คะแนน [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทนักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 2

มีนาคม 28, 2014 วิชาการ 0

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) โครงการ EET  โครงการ EP นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษา โครงการศิลป์-ภาษา