No Image

รายงานผลการรับสมัครนักเรียน

กุมภาพันธ์ 25, 2014 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการพิเศษ รายละเอียด

No Image

เรื่องการแจ้งการหยุดการเรียนการสอน

มกราคม 19, 2014 naiyana 0

เรื่ยนผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองไม่ปกติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงขอทำการหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 มกราคม 2557 ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีทวัศักดิ์  ยศถา

No Image

กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

กันยายน 24, 2013 วิชาการ 0

 เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู นักเรียน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และเพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับ ทราบกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงกำหนดดังนี้ ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก [อ่านต่อ]

No Image

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน

สิงหาคม 9, 2013 budget 0

สหวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี 1  กำหนดเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สำหรับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และ กิจกรรมห้องสมุด 3D / ห้องสมุดมีชีวิต  สำหรับโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อใช้เป็นแนวทางเตรียมรับการประเมินฯ [อ่านต่อ]

No Image

การประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

มิถุนายน 24, 2013 epsurat 0

     วันที่ 19 มิ.ย.56 คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 11 ประเมินโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยกัลยาณมิตร โดย มี ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน ให้การต้อนรับและรับการประเมิน ผลการประเมินดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน   &nbs [อ่านต่อ]

ประกาศรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปี 2556

มีนาคม 14, 2013 webadmin 0

   ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 14 – [อ่านต่อ]

ประกาศสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6

มีนาคม 2, 2013 ictcenter 0

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ขอให้นักเรียนทุกคนมาสมัครเป็นสมาชิกศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยขอใบสมัครและสมัครได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาในวันที่ 2เมษายน 2556 (วันรับประกาศฯ) พร้อมเงินค่าสมาชิกคนละ 100 บาท

No Image

นิทรรศการวิชาการ Open House

กุมภาพันธ์ 20, 2013 ictcenter 0

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ และ Open House เพื่อให้นักเรียนได้ นำเสนอผลผลิตชิ้นงานของนักเรียน ศักยภาพนักเรียน และโรงเรียน ในด้านการเรียนการสอน และ การบริหารจัดการที่ ดี อาทิเช่น ผลการศึกษาต่อในคณะต่างๆที [อ่านต่อ]