No Image

ประกาศรับสมัครตำแหน่งงาน

เมษายน 16, 2014 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายละเอียด ประกาศรับสมัครสำนักงาน

No Image

ประกาศ กำหนดการรับ ปพ.๑ และประกาศนียบัตร

มีนาคม 27, 2014 register 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศกำหนดการรับ ปพ.๑ และประกาศนียบัตร   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รับ ปพ. ๑ และ ประกาศนียบัตร ในวันจันทร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เลื่อนการรับ ปพ. ๑และ ประกาศนียบัตร [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศกรณี นักเรียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล

มีนาคม 19, 2014 register 0

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นักเรียนที่มีการเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล ของตนเอง หรือ บิดา – มารดา ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ที่งานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (อาคาร ๓) ภายในวันศุกร [อ่านต่อ]

No Image

รายงานผลการรับสมัครนักเรียน

กุมภาพันธ์ 25, 2014 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการพิเศษ รายละเอียด

No Image

เรื่องการแจ้งการหยุดการเรียนการสอน

มกราคม 19, 2014 naiyana 0

เรื่ยนผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองไม่ปกติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงขอทำการหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 มกราคม 2557 ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีทวัศักดิ์  ยศถา

No Image

กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

กันยายน 24, 2013 วิชาการ 0

 เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู นักเรียน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และเพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับ ทราบกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงกำหนดดังนี้ ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก [อ่านต่อ]

No Image

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน

สิงหาคม 9, 2013 budget 0

สหวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี 1  กำหนดเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สำหรับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และ กิจกรรมห้องสมุด 3D / ห้องสมุดมีชีวิต  สำหรับโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อใช้เป็นแนวทางเตรียมรับการประเมินฯ [อ่านต่อ]

No Image

การประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

มิถุนายน 24, 2013 epsurat 0

     วันที่ 19 มิ.ย.56 คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 11 ประเมินโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยกัลยาณมิตร โดย มี ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน ให้การต้อนรับและรับการประเมิน ผลการประเมินดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน   &nbs [อ่านต่อ]

ประกาศรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปี 2556

มีนาคม 14, 2013 webadmin 0

   ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 14 – [อ่านต่อ]