ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม (เพิ่มเติม)

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ มีประกาศ เรื่อง การยื่นความประสงค์รับนักเรียน ม.3 เดิม ที่สมัครเข้าเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ไว้แล้ว เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2556 มีผู้ยื่นความประสงค์ต่อเนื่อง จำนวน 74 คน นั้น สำหรับการจัดแผนการเรียนโรงเรียนจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียน ศักยภาพและความเหมาะสม
อ่านรายละเอียด