ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)

         โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ประกาศให้มีการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)

ทางโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครโดยเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ข้อ 2.2.1 (3) นักเรียนที่สามารถเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ได้ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 2.50 (แยกเป็นกลุ่มสาระ) ตามประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
จึงให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้แก่ลำดับที่ 293 – 296, 298 – 302 และ 305 (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

คลิก ที่นี่ เพื่อดูประกาศ เเละดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเเละมอบตัว