กิจกรรมวันวิญญาณ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ชาวชมพูเขียวร่วมรำลึก ครูลำยอง วิศุภกาญจน์

 

ประวัติครูลำยอง  วิศุภกาญน์