กำหนดสอบ Pre O-NET

card_logo9999999ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีนโยบายเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556  เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน 5 กลุ่มกลุ่มสาระหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จะกำหนดสอบ Pre O-NET ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี