No Image

การแจ้งการหยุดการเรียนการสอน

มกราคม 22, 2014 0

เรียน  ผู้ปกครองทุกท่านทราบ เนื่องจากมี พรก.ฉุกเฉิน สถานการณ์ไม่ปกติ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงมีมติเห็นชอบให้โรงเรียนสุราษฎร์ธานีหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 – 24 มกราคม 2557 ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีทวัศั [อ่านต่อ]

No Image

เรื่องการแจ้งการหยุดการเรียนการสอน

มกราคม 19, 2014 naiyana 0

เรื่ยนผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองไม่ปกติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงขอทำการหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 มกราคม 2557 ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีทวัศักดิ์  ยศถา

No Image

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มกราคม 15, 2014 ictcenter 0

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2557 ณ กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่25 ค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี            

No Image

กำหนดสอบ Pre O-NET

มกราคม 14, 2014 วิชาการ 0

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีนโยบายเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556  เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน 5 กลุ่มกลุ่มสาระหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ [อ่านต่อ]

No Image

ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทรับตรง

มกราคม 9, 2014 naiyana 0

ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทรับตรง มีนักเรียนสอบได้คณะต่างๆในมหาวิทยาลัยชื่อดังของรัฐแล้ว จํานวน 147 คน ผลศึกษาต่อ

No Image

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

มกราคม 8, 2014 budget 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโปรเจคเตอร์และชุดเครื่องเสียง จำนวน 30 ชุด โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับซองเสนอราคาได้ที่ งานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ตั้งแต่วัน [อ่านต่อ]