Category: ประกาศจัดซื้อ

ก.ค. 04

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์ Wireless LAN Controller พร้อมโปรแกรมควบคุม และ Access Point

รายละเอียด >>>ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิว …

Continue reading

มิ.ย. 27

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผู้จัดทำและส่งน้ำดื่มโรงเรียน ประจำปี 2557

รายละเอียด >>>ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิท …

Continue reading

มิ.ย. 23

รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี 2557

รายละเอียด >>>ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา   …

Continue reading

มิ.ย. 18

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

รายละเอียด >>>ประกาศ รายละเอียด >>>คุ …

Continue reading

มิ.ย. 13

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยวิธีพิเศษ

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนัง …

Continue reading

มิ.ย. 06

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอน …

Continue reading

พ.ค. 20

ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัทจัดหาครูชาวต่างชาติ เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

              ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประ …

Continue reading

พ.ค. 20

Download แบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง ปีการศึกษา 2557

แบบฟอร์มขอจ้างสุราษฎร์ธานี57    แบบฟอร์มขอซื้อสุราษฎร์ธ …

Continue reading

พ.ค. 08

ประกาศ ร่าง TOR การจัดจ้างบริษัทจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดดังแนบ ร่าง TOR EP 57    ร่างเอกสารประกวดราคา …

Continue reading

เม.ย. 29

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแ …

Continue reading