No Image

ข่าวดี “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 9”

ธันวาคม 23, 2013 science 0

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี คือ นายศราวิน ใจสมุทร และเด็กหญิงกานติมน ขวัญช่วย นักเรียนชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 8,000 บาท ซึ่งเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้าร่วมแข่ [อ่านต่อ]

No Image

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โรงเรียนขยายผล สพฐ. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตุลาคม 14, 2013 science 0

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โรงเรียนขยายผล สพฐ. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีพิธีเปิดโดยรองชาญณรงค์ ผดุงชอบ รองบริหารทั่วไปเป็นประธานกล่าวเปิดค่าย และมีคณะกรรมการนักเรียนมาช่วยอำนวยความสะดวกและจัดกิจกรรมสันทนาการ สร้างความคุ้นเค [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศการเข้าค่ายโอลิมปิกฟิสิกส์ ของศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตุลาคม 2, 2013 science 0

โดยลงทะเบียนวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00 น. และพิธีเปิดเวลา 13.00 น. ณ อาคารสมเพชรวารี นักเรียนและวิทยากรจะเข้าพัก ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี   Download  รายละอียดและกำหนดการค่ายโอลิมปิก

No Image