ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ดังนี้

1) ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มโครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (SMTE, พสวท.สมทบ, MSET) คลิก

2) ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Mathematics) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คลิก

3) ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Gifted English) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  คลิก

4) ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย (Gifted Thai) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คลิก

5) ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย (Gifted Thai) แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา คลิก 

6) ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา คลิก

****การรายงานตัวเเต่งกายด้วยชุดนักเรียนเดิม*****

ขอให้นักเรียนอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์ประกาศผลอย่างเคร่งครัดค่ะ