โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการ คุณครู และนักเรียน ที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ในการประกวดผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิส Beat Practice การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา