เปลี่ยนแปลงวิธีการมอบตัว

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนแปลงวิธีการมอบตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน ชั้น ม.1 และ ม.4
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 

คลิกประกาศ

  1. การมอบตัวไม่ต้องมาที่โรงเรียน
  2. การมอบตัวจะสมบูรณ์เมื่อนักเรียนชำระเงินที่ธนาคาร
    (ภายในวันที่กำหนด คือ ม.1 ภายในวันที่ 17 มี.ค. 63 ก่อน 16.00 น.
    ม.4 ภายในวันที่ 18 มี.ค. 63 ก่อน 16.00 น.) ถ้าไม่ชำระเงินตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  3.  หลักฐานการมอบตัวอื่น ๆ ให้นำมามอบในวันเปิดเทอม
  4. ติดตามประกาศรายชื่อผลการชำระเงินได้ทาง www.st.ac.th ดังนี้ ม.1 วันที่ 18 มี.ค. 63 และ ม.4 วันที่ 19 มี.ค. 63