กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดอบรมออนไลน์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการขอและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนาตามหลักหลักเกณฑ์ ว PA

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดอบรมออนไลน์ และได้รับเกียรติจาก นายวีรัตน์  สานุมิตร ศึกษานิเทศก์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายและให้คำแนะนำตอบคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการขอและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ว PA เพื่อสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรของโรงเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ว PA มาตรา ๕๕

ภาพประกอบการอบรมออนไลน์

 

 

 

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  รายงาน

ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ทางช่องทาง facebook โรงเรียนสุราษฎร์ธานี