ร่วมบันทึกเทปการแสดงประสานเสียงเด็กไทยปลุกใจสามัคคี

เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  ถึง  2  สิงหาคม  2556  นักเรียนโรงเรียนสุราIMG_2469รษฎร์ธานีได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ”ประสานเสียงเด็กไทย  ปลุกใจสามัคคี  ณ  หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  โดยมีนายอภินันท์  จันทรังษี  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการประกวดร้องเพลงประสานเสียงเพลงปลุกใจ  จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต  ทั้ง  8 เขตทั่วประเทศ  เข้าร่วมการอบรมIMG_2440จำนวน  45  คน  ในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อมุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชนในทุกด้านให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน  เสริมสร้างความรัก  ความผูกพัน  ความสามัคคี  สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย  และเป็นการเพิ่มทักษะในเรื่องของทฤษฎี  ฝึกปฏิบัติร้องเพลงประสานเสียงกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์  พร้อมทั้งปฏิบัติจริงในการบันทึกเทปการแสดงในบทเพลง  แผ่นดินของเรา  และเพลงขวานไทยใจหนึ่งเดียว  โดยได้รับเกียรติจากนาวาเอกณัฐ  รัชกุล  อาจารย์ประจำโรงเรียนดุริยางค์  กองดุริยางค์ทหารเรือ  เป็นวาทยากร  ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ  และจะนำเผยแพร่ทางสื่อและเครื่อข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ต่อไปIMG_2092

 

IMG_2103

 IMG_2118

IMG_2525IMG_2472IMG_2533IMG_2506IMG_2462IMG_2459