รายงานผลการติดตามนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕

งานแนะแนวโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ติดตามนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังรายการที่แนบ

คลิก >>>  รายงานผลการติดตามนักเรียนชั้น ม.๓

คลิก >>>  รายงานผลการติดตามนักเรียนชั้น ม.๖

About kruphatip 2 Articles
ครูภาทิพ บรรจุ เมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๓ เกษียณ กันยายน ๒๕๖๓ อาจารย์ ๓ ระดับ ๖-๘ เมื่อ ธันวาคม ๒๕๓๘ รางวัลชนะเลิศการผลิตสื่อ ระดับ ประเทศ เขต และจังหวัด รางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลครูสอนดี