ประกาศ เรื่องนโบายและแนวปฏิบัติแนวการรับนักเรียน สพฐ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศ เรื่อง นโบายและแนวปฏิบัติแนวการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

  1. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ปฏิทินการรับนักเรียน
  3. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  4. ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (โครงการห้องเรียนพิเศษโดย สพฐ.)

กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี