ประกาศให้ผู้ที่แจ้งความประสงค์ ม.1 EP และ ม.4 Gifted รายงานตัวและมอบตัว

click ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  ให้ผู้สอบได้ที่แจ้งความประสงค์ในการเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) มอบตัวโดยการชำระเงินบำรุงการศึกษา

 

click ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  ให้ผู้สอบได้ที่แจ้งความประสงค์ในการเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) มอบตัวโดยการชำระเงินบำรุงการศึกษา