ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติ ของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดวันปฐมนิเทศนักเรียนในวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตามกำหนดการดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.00 – 16.30 น. ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.00 – 16.30 น. ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ให้นักเรียนนำเอกสารการมอบตัวนักเรียน ประวัตินักเรียนมาส่งมอบให้โรงเรียนในวันปฐมนิเทศ และให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี นักเรียนต้องมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัส (COVID -19) ภายใน 72 ชั่วโมง ของวันปฐมนิเทศ โดยแสดงผลการตรวจก่อนเข้าโรงเรียน และถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 โดยเคร่งครัด

แนวทางปฏิบัติในการปฐมนิเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ให้นักเรียนยื่นผลการตรวจหาเชื้อไวรัส (COVID – 19) ภายใน 24 ชั่วโมง ของวันปฐมนิเทศ โดยใช้รูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง ต่อไปนี้

1. ใบรับรองฉบับจริงจากสถานพยาบาลหรือคลินิก

2. กรณีตรวจด้วยตนเองด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK) ให้ดำเนินการตามแบบฟอร์ม แล้วให้นักเรียน ถ่ายรูปเก็บไว้ในโทรศัพท์ หรือพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ เพื่อแสดงก่อนเข้าโรงเรียน

>>คลิกประกาศที่นี้<<

>>คลิกแนวทางปฏิบัติในการปฐมนิเทศที่นี้<<