ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดปิดและเปิดสถานศึกษา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงกำหนดการปิดและเปิดสถานศึกษาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ดังนี้
1. กำหนดปิด  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564           วันที่ 2 เมษายน 2565
2. กำหนดเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565           วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
อ่านประกาศ