ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยวิธีพิเศษ

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีพิเศษ จำนวน 30 รายการ

โดยสามารถติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  อาคาร 6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เวลา 09.00-16.30 น. หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 077-272300 ต่อ 600
ประกาศ       รายละเอียดแนบท้ายประกาศ