ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

click ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563

click ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

click ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563