ประกาศยืนยันสิทธิ์การเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.4 แผนวิทย์-คณิต และ ประกาศเรียก ม.4 ห้องเรียนพิเศษแผนวิทย์-คณิต เพิ่มเติมครั้งที่ 4

click ประกาศ เรื่อง  การยืนยันสิทธิ์การเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

click ระบบยืนยันสิทธิ์การเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ

 

click ประกาศ เรื่อง  การรายงานตัวและเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 

click ระบบการรายงานตัว