ประกาศผลการมอบตัว ม.4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต และ แผนการศิลป์-ภาษา

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตามประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2563  ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563  ได้เรียกนักเรียนมารายงานตัว
และเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 และ ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
เรื่องเปลี่ยนแปลงวิธีการมอบตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยซึ่งถือว่าการมอบตัวเสร็จสิ้นสมบูรณ์

คลิก ประกาศผลการมอบตัว ม.4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

คลิก ประกาศผลการมอบตัว ม.4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา