ประกาศการปักเสื้อพละ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

แจ้งประกาศการปักชื่อ-สกุลบนเสื้อพละ ดังนี้

เสื้อพละโรงเรียนสุราษฎร์ธานีปักชื่อ-สกุลด้วยด้ายสีขาวปักจุดแสดงชั้นปีตามสี
และเสื้อสีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีให้ปักด้วยด้ายสีขาวทั้งชื่อ-สกุลและจุดแสดงชั้นปี

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ผู้ให้ประกาศ