ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 E) หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สมดุลเคมี รายวิชา เคมี รหัสวิชา ว 30222 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 E)

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สมดุลเคมี

รายวิชา เคมี รหัสวิชา ว 30222

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้

โดยนายจิรัฎฐ์ เนียนเถ้อ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/open?id=1OdVlmjnVr-gBa-9HsgbNIF9UI9SGLke0