ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น

เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชุดที่ 1 การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

โดยนายจิรัฎฐ์ เนียนเถ้อ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/open?id=1OdVlmjnVr-gBa-9HsgbNIF9UI9SGLke0