ประกาศเจตจำนงต่อต่านทุจริตทุกรูปแบบ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้แสดงเจตจำนงในฐานะผู้บริหารโรงเรียน พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดทุกคน ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษา ผลประโยชน์ของรัฐ และมอบความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ข้าพเจ้า จะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสำนึกและตระหนักใน หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญา ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรงเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ