ช่อชมพู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม)