VTR แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุราษฎร์ธานีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

VTR แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุราษฎร์ธานีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สถานที่เรียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563

สถานที่เรียนกิจกรรมชุมนุม  ปีการศึกษา 2563 สถานที่เรียนกิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 สถานที่เรียนกิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 หมายเหตุ : นักเรียนที่ยังไม่ได้เลือกกิจกรรมชุมนุมทางออนไลน์ ให้ นักเรี [อ่านต่อ]

การลงทะเบียนอีเมล์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สำหรับนักเรียน

  นักเรียนที่มีความประสงค์ใช้อีเมล์ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี (email@st.ac.th) บันทึกข้อมูลภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ได้ที่ : https://forms.gle/Xm4gkPz3yNHSRWTH7

ประกาศแจ้งเปลี่ยนวันส่งใบรายงานตัว รด.2

ประกาศ นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี และนักเรียนที่จะสมัครเรียน นศท. ชั้นปีที่ 1 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนวันส่งใบรายงานตัว รด.2 ให้ นศท. ทุกชั้นปี มาส่งเอกสารรายงานตัว ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง พร้อมเตรียมเงินค่าบำ [อ่านต่อ]

ประกาศ การรับมอบหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

มิถุนายน 23, 2020 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งกำหนดการรับมอบหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง ร [อ่านต่อ]

VTR การเตรียมความพร้อมการจัดการสอบเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มิถุนายน 5, 2020 ictcenter 0

การเตรียมความพร้อมการจัดการสอบเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ เรื่อง การรับมอบหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 5, 2020 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งกำหนดการรับมอบหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ >>download>> ประกาศรับมอบหนังสือเรียนฯ-2563

ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านอาหารภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

พฤษภาคม 22, 2020 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านอาหารภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ดังนี้ ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี_ร้านอาหาร

แบบสำรวจความพร้อมการจัดระบบการเรียนทางไกลหรือออนไลน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี แจ้งนักรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดระบบการเรียนทางไกลหรือออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรี [อ่านต่อ]