โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดกำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหน่วยและแผนการเรียนรู้ แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี วิทยากรบรรยายโดย นายสมยศ กระจ่างแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี นางสุจินต์ ภิญญานิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ และ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี       คลิกภาพบรรยากาศ